วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ประวัติส่วนตัว

  • ชื่อ นางสาวหัทยา พบสุข  ชื่อเล่น แป้ง
  • เกิด 27 /12 / 2539 อายุ 20 ปี
  • ที่อยู่ 486/19 ม. 9 ต. โพธิ์ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ 33000
  • สัญชาติ ไทย  เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธประวัติการศึกษา

  • มัธยมศึกษาตอนต้น จบจาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ
  • ระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส จบจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ SBAC
  • ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาว หัท ยา พบสุข  ชื่อเล่น แป้ง เกิด 27 /12 / 2539 อายุ 20 ปี ที่อยู่ 486/19 ม. 9 ต. โพธิ์ อ. เมือ...